nabavni pogoji

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

Skupine Plastik 


1. PREDMET POGOJEV

Splošni nabavni pogoji urejajo obligacijske odnose med Skupino Plastik ((vključuje; a - družbo Plastik SI, Proizvodnja plastičnih izdelkov d.o.o., Kolodvorska cesta 9, SI 5213 Kanal, Republika Slovenija; b – Družbo Plastik SI, proizvodnja plastičnih izdelkov, d.o.o., PE Tehnochem, Jurjevica 49, 1310 Ribnica, Republika Slovenija; c – Družbo Plastik INS, Proizvodnja plastične ambalaže d.o.o., Save Kovačeviča bb, 22320 Inđija, Republika Srbija),  (v nadaljnjem besedilu: kupec), in njenimi dobavitelji.

Splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med kupcem in dobaviteljem (dobava blaga in storitev), razen če se stranki za posamezen primer izrecno drugače dogovorita. Veljavni so samo dogovori, ki so sklenjeni v pisni obliki. Kot pisna štejejo tudi vsa pisna sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (fax, elektronska pošta,…). Ti nabavni pogoji prevladajo nad prodajnimi pogoji dobavitelja, razen v primeru, ko je med strankama izrecno in pisno drugače dogovorjeno. Splošni pogoji predstavljajo sestavni del vsakega naročila ali pogodbe.

 

2. PRODAJNI PROGRAM

Seznam izdelkov, ki jih kupec kupuje od dobavitelja (prodajni program), določita stranki sporazumno: (1) s pogodbo, (2) s cenikom, ki je priloga pogodbe (3) s ponudbo ali (4) s posebnim dogovorom. Za njegovo veljavnost morata stranki obvezno določiti: izdelke, cene, pakiranja, dobavljivost, dokazila, certifikate, sledljivost… Seznam in njegove spremembe mora zagotoviti dobavitelj v pisni ali elektronski obliki. Seznam izdelkov mora vsebovati tudi vse podatke, ki so za posamezen izdelek različni, kot za ostali program ali njegov del, ter vse podatke, ki jih kupec potrebuje za svoje poslovanje.

 

3. SPREMEMBA PRODAJNEGA PROGRAMA

Kakršnekoli spremembe seznama ali podatkov v njem lahko dobavitelj posreduje kupcu samo enkrat na mesec in najmanj en mesec pred začetkom veljavnosti spremembe.

 

4. OBVEZNOST KUPCA

Z določitvijo prodajnega programa s pogodbo se kupec ne obvezuje kupiti nobene količine izdelkov, razen če je bilo to izrecno dogovorjeno oziroma naročeno.

 

5. NAROČANJE

Kupec naroča dobavitelju pisno, po faksu ali elektronsko. Naročilo mora biti specificirano po želenih komisionih (količinami in enoto mere) z lokacijami in časi dostave. Kupčevo naročilo dobavitelj potrdi v enaki obliki in kupcu sporoči čas dostave. Če dobavitelj naročila kupcu ne potrdi v roku dveh delovnih dni, se šteje, da je dobavitelj naročilo v popolnosti akceptiral. Če dobavitelj z naročenim blagom ne razpolaga, je dolžan sporočiti kupcu v roku dveh delovnih dni nov možni dobavni rok oziroma, če je to mogoče, predlaga nadomestno blago. Če kupec v roku dveh delovnih dni ne potrdi novega roka, se šteje, da je od naročila odstopil.

Če se potrditev naročila razlikuje od samega naročila, potem mora dobavitelj to jasno navesti in označiti razlike. Takšna potrditev velja za novo ponudbo s strani dobavitelja. Če kupec sprejme takšno ponudbo, so nabavni pogoji sestavni del tako sklenjene pogodbe.

 

6. DOBAVA

Če ni dogovorjeno drugače, je dobavitelj dolžan dostaviti kupcu blago na svoje stroške skladno s klavzulo DAP skladišče kupca, razen v primeru, če je drugače določeno v kupčevem naročilu.

Pri dobavah, ki vključujejo postavitev ali montažo in pri storitvah preide nevarnost uničenja ali poškodovanja na kupca z dnem primopredaje, pri ostalih dobavah pa preide nevarnost z dnem dospetja na kraj uporabe.

V vseh primerih se glede ponudb, potrditve naročila in faktur ter ugotavljanju prehoda nevarnosti uporabi najnovejša izdaja Incoterms, sprejeta s strani International Chamber of Commerce v Parizu. Če se stranki tako dogovorita, je dolžan dobavitelj dostaviti blago tudi neposredno kupčevemu kupcu.

Delne dobave ali dobave prevelike ali premajhne količine so dovoljene le s predhodnim pisnim soglasjem kupca. Dobava blaga na dogovorjeni naslov se izvede v času, kot ga stranki določita v naročilu.

Lastninski pridržki dobavitelja na dobavljenem blagu, kakršnikoli že so, nimajo nobene veljavnosti, razen v primeru, ko je ta določba nabavnih pogojev izrecno izključena v pogodbi med kupcem in dobaviteljem.

 

7. DOBAVNI ROK

Dobavni rok stranki določita kot število dni od naročila in se uporablja za vse dobave, razen za tiste, za katere sta izrecno določili drugačen dobavni rok. Dobavni rok stranki določita pisno. Če je dobavni rok za različne izdelke različen, ga morata stranki določiti s seznamom prodajnega programa.

Če se stranki ne dogovorita drugače, se za začetek roka za dobavo/izvedbo storitev šteje dan, ko je kupec izdal naročilo.

Če rok za dobavo/izvedbo storitev ni izrecno določen v naročilu, bo dobavitelj izvedel dobave/storitve nemudoma.

Če se stranki ne dogovorita drugače, je časovno okno za dobave maksimalno +/- 2 delovna dneva od dogovorjenega roka dobave.

Če se stranki dogovorita za dobavo na točno določen dan zaradi zagotavljanja optimalnega procesa nabavljanja, proizvajanja oziroma prodaje (»just in time dobava«), se v primeru dobaviteljeve zamude šteje, da sta se stranki dogovorili za fiksen dobavni rok. Če v primeru »just in time dobave« dobavitelj blago dobavi predčasno, ima kupec pravico dobavitelju zaračunati tudi dodatne skladiščno-manipulativne stroške ter od njega zahtevati povrnitev škode, ki mu nastane zaradi predčasne dobave.

Šteje se, da je pošiljka prispela pravočasno, če v roku prispe na namembni kraj, ki ga je določil kupec (v nadaljevanju: kraj uporabe); za dobavo opreme, ki vključuje tudi postavitev ali montažo in storitve, pa se smatra, da je opravljena pravočasno, če jo je kupec prevzel ob dogovorjenem datumu in/ali času. Takoj ko je dobavitelju znano, da bo prišlo do zamude pri dobavi, mora o tem pisno obvestiti kupca in pridobiti njegova navodila o nadaljnjem postopanju. Rok za dobavo bo v takšnem primeru podaljšan samo, če kupec takšno podaljšanje izrecno pisno sprejme.

 

8. PREPOZNO DOBAVLJENI IZDELKI

Če dobavitelj dela naročenega blaga ni dobavil v določenem dobavnem roku, se šteje naročilo nedobavljenega blaga za stornirano in mora kupec blago ponovno naročiti, razen če kupec ob naročilu izrecno drugače zahteva.

Če dobavitelj neupravičeno podaljša rok dobave, plača kupcu pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene cene za vsak dan prekoračitve roka, vendar največ 10% pogodbene vrednosti. Če kupec zaradi neupravičene zakasnitve roka po tej pogodbi utrpi škodo, ki je višja od pogodbene kazni, bo dobavitelju zaračunal tudi razliko med zaračunano pogodbeno kaznijo in dejansko nastalo škodo.

 

9. NEDOBAVLJENI IZDELKI

Če se dobavitelj ne drži pogodbenih rokov in niti po prejemu pisnega poziva ne začne oziroma ne nadaljuje z dobavo, ima kupec pravico:

- zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino,

- odstopiti od pogodbe in dobavo oddati drugemu dobavitelju, morebitne razlike v ceni dobave povečane za režijske stroške v višini 8%, pa zaračunati bivšemu dobavitelju in zahtevati povračilo stroškov in škode ter zaračunati pogodbeno kazen in odškodnino za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor novi dobavitelj ne bi mogel izvesti dobave v roku, ki je določen s to pogodbo.

Poleg tega bo kupec dobavitelju zaračunal vse eventualno nastale stroške zaradi zastojev ali problemov pri tehničnih prevzemih, ki bi bili posledica pomanjkljive dokumentacije. Če ni dogovorjeno drugače, mora dobavitelj pogodbeno kazen sam obračunati mesečno in izstaviti kupcu dobropis. Dobavitelj pogodbene kazni ni dolžan obračunati, če ni mogel dobaviti blaga zaradi višje sile in če je o tem nemudoma obvestil kupca.

 

10. DOBAVLJIVOST

Dobavljivost posameznih artiklov (ukinjanje izdelkov in uvajanje novih) določa dobavitelj, če se stranki nista drugače dogovorili. O nameravani ukinitvi dobava blaga in storitev je dolžan dobavitelj pisno obvestiti kupca nemudoma oziroma najmanj šest mesecev pred ukinitvijo dobave, da lahko kupec v prehodnem obdobju pravočasno najde drugega ustreznega dobavitelja. Količine, ki se jih je dobavitelj obvezal dobaviti s pogodbo ali s potrditvijo naročila, mora dobaviti neodvisno od izločitve izdelka iz programa.

 

11. DOBAVNICA

Vsem pošiljkam mora biti priložena dobavnica, ki vsebuje natančen opis vsebine pošiljke in številko naročila.

 

12. FAKTURA, CESIJA

Faktura se pošlje kupcu takoj po dobavi oz. kompletno opravljeni storitvi in mora vsebovati vse podatke o naročilu. Besedilo in členitev fakture se sestavi tako, da se primerjava z naročilom in preverjanje fakture lahko opravita na enostaven način. Na fakturi je potrebno navesti številko naročila in podatke o naročilu. Fakturam za storitve je potrebno priložiti urnik del, ki ga je potrdil kupec. Pri dobavi blaga, za katerega je potrebno izvozno dovoljenje, morajo fakturo spremljati vsa potrebna dokazila in informacije (izjava o poreklu, tarifna številka,…).

Dobavitelj fakturira kupcu vsako posamično dobavo. Stranki se lahko dogovorita tudi za periodično fakturiranje. Na zahtevo kupca  mora dobavitelj fakturo izstaviti ločeno za vsako stroškovno mesto in za vsako lokacijo dobave pri kupcu ločeno, razen če je drugače dogovorjeno.

Iz skupne fakture morajo biti razvidne in specificirane posamične dobave s številko dobavnice ter krajem in datumom dobave.

Kupec si pridržuje pravico, da zavrne fakture, ki niso izdelane v skladu z njegovimi navodili, še posebej to velja za podatke o naročilu ali s pravili o davku na dodano vrednost. V tem primeru velja, da faktura ni bila izstavljena in da rok za plačilo ni pričel teči od dneva izstavitve prvotno sestavljene fakture.

Dobavitelj nima pravice brez predhodnega pisnega dovoljenja svoje terjatve do kupca odstopiti tretjim osebam, ali jih zastaviti, ali pa jih narediti za predmet kakšnih drugih pravnih poslov.

 

13. CENE

Cene določa dobavitelj s cenikom, če ni s pogodbo ali dogovorom cena določena sporazumno. Nova cena se šteje za spremembo seznama prodajnega programa in ga dobavitelj posreduje na način in z veljavnostjo, kot je s temi pogoji določeno za seznam. Če dobavitelj določi zgodnejšo veljavnost novih cen, ima kupec pravico zahtevati staro ceno za vse dobave naročene z naročili pred prejemom obvestila o novih cenah.

 

14. POGOJI

Pogoje dobav določita stranki s pogodbo ali s pisnim dogovorom, kjer določita:

(1) plačilni rok, (2) višino rabata, (3) višino super rabata na fakturi, (4) višino super rabata z dobropisom, (5) višino skonta in plačilni rok za njegovo uveljavitev, (6) posebne popuste, in druge pogoje dobave.

 

15. POSEBNE STORITVE

Stranki lahko s pogodbo določita ali dobavitelj v zvezi z dobavo blaga zagotovi kupcu tudi dodatne storitve:

(1) prevzem neprodanega blaga, poškodovanega blaga in blaga s pretečenim rokom, (2) brezplačni promocijski material, (3) brezplačni vzorci, (4) brezplačni prospekti in katalogi, (5) podpora promocijskim akcijam, (6) jamstvo nespremenljivih in zajamčeno najnižjih cen, (7) uvajalne, akcijske in promocijske popuste, (8). vključevanje prodajnih mest kupca v oglase dobavitelja, (9) brezplačno servisiranje, (10) brezplačno izobraževanje, (11) tehnično podporo, itd.

 

16. PAKIRANJA

Pakiranja izdelkov določa dobavitelj, če se stranki nista posebej dogovorili za določeno pakiranje. Sprememba pakiranja se šteje za spremembo seznama prodajnega programa in jo mora dobavitelj pravočasno sporočiti kupcu.

 

17. EMBALAŽA

Dobavitelj mora dobavljati blago v transportni embalaži, ki ustreza v Sloveniji veljavnim standardom oziroma predpisom in omogoča manipulacijo ter zaščito blaga pred fizikalnimi in kemičnimi spremembami. Vsaka prevzeta embalažna enota mora vsebovati ustrezno oznako artikla in sicer v obliki EAN kode, lota in šifre artikla. Če dobavljeno blago ni ustrezno označeno z EAN kodo, številko lota in šifro artikla kupca, je kupec upravičen izvesti ustrezno označbo blaga in dobavitelju zaračunati skladiščno manipulativne stroške v višini 3% od dobavne cene blaga.

Dobavitelj je dolžan blago ustrezno embalirati tudi takrat ko embaliranje - paletiziranje ni posebej dogovorjeno in sicer tako, da je omogočena manipulacija z viličarjem. Pošiljka mora biti opremljena z ustreznimi oznakami dobavitelja in kupca ter z ostalo spremljajočo odpremno dokumentacijo.

Dobavitelj in kupec se dogovorita za medsebojno vodenje zaloge in obračunavanje embalaže (palete, kartoni, folije…), ki spremlja pošiljke. Če je dogovorjeno, da cena blaga ne vključuje embalaže, potem se strošek embalaže prikaže posebej. Če ni dogovorjeno drugače, bo dobavitelj kupcu povrnil stroške za vrnjeno embalažo, ki se lahko ponovno uporabi.

V primeru vračila palet in druge embalaže kupec le to vrača dobavitelju brez obrabnine. Dobavitelj se zavezuje, da bo uredil postopek zamenjave dobavljenih palet (euro palete in palete drugih dimenzij) in druge embalaže v razmerju 1:1. V kolikor dobavitelj svojih tipov palet ali druge embalaže, ki se je sprostila, ne vzame nazaj ob dostavi, niti se v roku 8 dni po pozivu, ne odzove za prevzem  omenjene embalaže, postane ta nepreklicno last kupca. Dobavitelja pa se v tem primeru bremeni za manipulativne stroške.

Odgovornost za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne embalaže, bremeni dobavitelja.

Pri dobavi nevarnega blaga je dobavitelj dolžan upoštevati veljavne zakonske predpise, še posebej uredbe o vrsti in označevanju embalaže in o transportnih sredstvih.

 

18. PLAČILO

Kupec bo prodajalcu plačeval z nakazilom na njegov račun ali s kompenzacijo. Stranki si bosta posredovali podatke za pripravo kompenzacij in potrjevali pripravljene kompenzacije nespornih obveznosti.

Neto plačilni rok za plačilo fakture prične teči z naslednjim dnem od datuma fakture.

Če ni drugače dogovorjeno, se plačilo izvrši po izbiri kupca v roku 15 dni s 4% rabata ali pa neto v roku 90 dni. V primerih ugotovljenih neskladnosti lahko kupec zadrži plačilo do odprave pomanjkljivosti. Če je plačilo izvršeno v celoti, to ne pomeni, da kupec priznava pravilnost opravljene dobave ali storitve, niti da se s tem odpoveduje pravicam, ki mu pripadajo iz naslova jamčevanja oziroma garancije. Šteje se, da je plačilo pravočasno izvršeno, če je znesek nakazan na banko kupca najkasneje na dan zapadlosti plačila. Bančni stroški banke prejemnice gredo v breme dobavitelja.

 

19. PREVZEM BLAGA IN PRENOS LASTNINSKE PRAVICE

Sam sprejem dobav ali storitev, njihova začasna uporaba ali tudi izvršena plačila ne veljajo kot prevzem, opredeljen v naslednjem odstavku. Potrdila o sprejemu, ki jih je izdal kupec, nimajo značaja izjave o dokončnem prevzemu dobavljenega blaga in opravljenih storitev.

Količinski prevzem in preverjanje morebitnih očitnih napak se opravi v primernem časovnem obdobju po prispetju blaga oziroma opravljene storitve. Prevzem in preverjanje glede kakovosti in morebitnih skritih napak se lahko opravi ves čas trajanja roka uporabnosti izdelka oziroma opravljene storitve. Če del pošiljke pri naključnem preverjanju, ne ustreza zahtevam kupca ali običajni trgovski kakovosti, potem lahko kupec zavrne celotno pošiljko na stroške dobavitelja. Ta določba ne izključuje preostale jamčevalne odgovornosti dobavitelja.

Lastninska pravica na dobavljeno blago preide brezpogojno na kupca s sprejemom blaga, neglede na plačilo kupnine. Pridržek lastninske pravica ali kakršnakoli druga oblika podaljšane lastninske pravice dobavitelja je s temi pogoji izrecno izključena.

 

20. REKLAMACIJE

Kupec blago ob prejemu pregleda na običajen način. Za običajen način se šteje: količinska ugotovitev prejetega blaga, ugotovitev nepoškodovanosti blaga in embalaže (nepoškodovano blago kupec ne odpira iz embalaže) in pregled poškodovanega blaga v poškodovani embalaži. Če kvaliteta ali količina blaga ni v skladu z dobavnico ali s pogoji nabave, ki izhajajo iz pogodbe ali naročilnice, mora kupec posredovati reklamacijski zapisnik dobavitelju v roku osmih delovnih dni od prejema blaga oziroma od odkritja napake. Dobavitelj mora sporočiti rešitev reklamacijskega zapisnika kupcu v roku osmih delovnih dni po prejemu. Na osnovi skupno ugotovljene reklamacije je prodajalec dolžan, da v roku osmih dni pošlje na svoje stroške novo količino blaga oz. odpravi pomanjkljivosti na blagu oziroma storitvi.

 

21. JAMSTVO IN GARANCIJA

Dobavitelj je dolžan poskrbeti, da je dobavljeno blago skladno s predpisi in veljavnimi standardi, da je pravilno označeno in da ima dogovorjene lastnosti in kvaliteto. Kupcu je dolžan povrniti stroške in kazni, ki jih je le-ta utrpel zaradi neskladnosti s temi zahtevami.

Neustrezno blago lahko kupec na stroške dobavitelja vrne ali zahteva odpravo pomanjkljivosti. Dobavitelj mora prevzemati in reševati reklamacije končnih kupcev, ki se nanašajo na blago dobavitelja.

Dobavitelj poleg zakonskega jamstva daje tudi jamstvo, da je dobavljeno blago prvorazredne kakovosti, namenu ustrezno, iz najnovejših materialov, ter za strokovno izvedbo v skladu s tehničnimi načrti, ustrezno konstrukcijo in brezhibno montirano. Dobavitelj za svoje dobave in storitve daje minimalno garancijo 12 mesecev. V primeru blaga, namenjenega nadaljnji predelavi in prodaji, dobavitelj jamči za kakovost in daje garancijo za to blago za enako obdobje, kot ga daje kupec za finalni izdelek končnemu kupcu.

Garancijski rok za dobavo ali servisiranje dela, ki je bil zamenjan ali popravljen, začne teči ponovno po odpravi napake.

Pri dobavah materiala prične garancijska obveznost teči z dnem dobave materiala, pri napravah in strojih z dnem podpisa primopredajnega zapisnika, pri storitvah pa z dnem prevzema opravljene storitve.   

V primeru inženirskih in svetovalnih storitev, storitev zagotavljanja programske opreme in dokumentacije ter v primeru posredovanja delovne sile s strani dobavitelja, bo dobavitelj zagotovil neomejeno dveletno garancijo za pravilnost in popolnost vseh pisnih ali ustnih specifikacij in navodil.

Poddobavitelji dobavitelja so izpolnitveni agenti dobavitelja.

Če se tekom jamčevalnega/garancijskega roka odkrijejo napake, bo dobavitelj na lastne stroške in po izbiri kupca bodisi nemudoma in brez stroškov za kupca odpravil pomanjkljivost na namembnem kraju samem, ali v primernem roku zagotovil ponovno izvedbo storitev ali zamenjavo dobav (odprava napak). V vsakem primeru bo kupec upravičen do povračila vseh stroškov, ki so mu nastali zaradi del, ki so bila nujna za odpravo napak, na primer montaža, demontaža itd.

V posebej nujnih primerih, npr. da bi se izognili zamudi kupca pri izpolnitvi pogodbe s tretjimi osebami, ali če dobavitelj ne odpravi napak v roku, ki ga za to določi kupec, ali če ne bi bilo razumno pričakovati od kupca, da zahteva od dobavitelja odpravo napak, sme kupec brez predhodnega obvestila in na stroške dobavitelja ter brez zagotavljanja dodatnega roka in ne glede na pravico, zahtevati odškodnino, odpraviti napake, ponovno opraviti storitev ali zamenjati dobave ali poskrbeti, da to zanj stori tretja oseba. Stroške za tako popravilo je dolžan dobavitelj povrniti kupcu tudi v primeru, če so le-ti višji kot bi bili, če bi popravilo izvedel dobavitelj.

 

22. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Dobavitelj bo zavaroval kupca pred kakršnim koli sporom v zvezi z intelektualno lastnino, ki bo izviral iz dobav ali storitev in bo jamčil kupcu za nemoteno uporabo dobavljenega blaga in storitev. Ne glede na druge obveznosti, bo dobavitelj zaščitil kupca pred vsemi zahtevki na podlagi odgovornosti iz produktov, ki jih proti kupcu sproži tretja oseba zaradi pomanjkljivosti na produktih in storitvah, zagotovljenih s strani dobavitelja. V vsakem primeru mora dobavitelj povrniti kupcu vse stroške, nastale kot posledica obrambe ali odškodninske obveznosti kupca zaradi zahtevka tretje osebe, kot tudi povrniti nastalo škodo. Dobavitelj mora na zahtevo kupca zagotoviti zadosten dokaz, da je za kritje omenjenih rizikov zagotovil primerno zavarovanje.

Dobavitelj se zavezuje, da bo pet let po zadnji dobavi na zahtevo kupca takoj navedel ime vsakega proizvajalca, uvoznika, poddobavitelja ali podizvajalca, udeleženega pri izvedbi naročila, nudil pomoč v primeru sodnih sporov v zvezi z dobavljenim blagom oziroma opravljenimi storitvami ter takoj posredoval vse pomembne podatke za obrambo pred zahtevki, ki izhajajo iz jamstva za proizvode, posebej pa še vso potrebno dokumentacijo v zvezi z dobavljenim blagom in opravljenimi storitvami (npr. serijska št. proizvodnje in dobave ter čas proizvodnje in dobave).

Naprave, ki jih je inštaliral, in blago, ki ga je dobavitelj dobavil morajo biti opremljeni s predpisanimi varnostnimi mehanizmi in morajo ustrezati veljavnim varnostnim predpisom. Prav tako je vsakokrat potrebno upoštevati trenutno stanje in pravila tehnike. Naprave, sistemi in ostalo relevantno blago morajo biti glede na veljavne predpise opremljeni z znakom CE. Pri dobavi je potrebno navesti ustrezne izjave o skladnosti (konformnosti) kot tudi po potrebi predložiti navodila za montažo in vgradnjo. Sicer pa mora dobavitelj kupca pravočasno obvestiti o spremembi proizvodnih materialov in njihovih sestavin oziroma surovin, načinu izdelave, polizdelkov, kot tudi izjav o skladnosti. V primeru dobave opreme ali drugih naprav, ki zahtevajo montiranje, mora dobavitelj dostaviti kupcu v običajnem obsegu zahtevano in za kupca nujno potrebno dokumentacijo, vključno z načrti za sestavo, navodili za vgradnjo in montažo, navodili za predelavo, navodili za vzdrževanje, sezname rezervnih delov, itd. Označbe morajo biti v slovenskem jeziku, in na zahtevo kupca tudi v drugih jezikih. Dobavitelj bo zagotovil dvojna navodila za uporabo, v slovenščini in na zahtevo kupca tudi v drugih jezikih.

 

23. POSEBNA DOLOČILA ZA STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO

Strojna in programska oprema se vedno, če ni v naročilu dogovorjeno drugače, štejeta kot ena enota oziroma celota.

Če mora dobavitelj dobaviti programsko opremo, ki ni bila razvita posebej za kupca, potem dobavitelj priznava kupcu prenosljivo in neizključno pravico izkoriščanja in uporabe te programske opreme. Pravica je časovno neomejena, če je dogovorjeno enkratno plačilo. Za programsko opremo, ki je bila razvita posebej za kupca, priznava dobavitelj kupcu prenosljivo, izključno in časovno neomejeno licenco. V tem primeru se šteje, da je dobavitelj na kupca prenesel tudi pravico reprodukcije, distribucije, predelave, priredbe oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javne priobčitve in prikazovanja, delno ali v celoti po presoji kupca. Prenos neizključnih materialnih avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine je časovno in prostorsko neomejen in vključuje pravico so posredovanja in prenosa pridobljenih pravic na tretje osebe. Če ni dogovorjeno drugače, dobavitelj dobavi tudi izvorno kodo programske opreme v aktualni verziji.

Dobavitelj je dolžan namestiti programsko opremo. Po namestitvi preda kupcu podatkovni nosilec, ki je berljiv na sistemu kupca in ki vsebuje izvorno in strojno kodo skupaj s pripadajočo dokumentacijo (vsebina in struktura podatkovnega nosilca, program in načrt toka podatkov, postopki za testiranje, programi za testiranje, obravnavanje napak, itd.). Poleg te dokumentacije mora dobavitelj pred prevzemom dati kupcu na razpolago izčrpno pisno uporabniško dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku in v zadostnem številu izvodov.

Za programsko opremo, ki je bila izdelana posebej za kupca, velja, da je prevzeta, če je v skladu s specifikacijo med najmanj štiritedenskim poskusnim delovanjem delovala brez napak oziroma brez težav. V primeru dvoma ta rok prične z dnem komercialne uporabe programske opreme s strani kupca, ali s strani njegovega končnega kupca, katerikoli od teh dogodkov nastopi kasneje.

Dobavitelj se obvezuje, da bo v okviru garancijskih obveznosti kupcu brezplačno dal na voljo vse verzije programske opreme, ki vsebujejo popravke („Updates“). Razen tega se dobavitelj obvezuje, da bo kupcu za dobavljeno programsko opremo nudil vzdrževalne storitve najmanj pet let po prevzemu po pogojih, ki prevladujejo na trgu. Med garancijsko dobo se bo nadomestilo za vzdrževanje ustrezno znižalo.

 

24. RISBE, ORODJA, DRUGI PRIPOMOČKI

Dobavitelj mora, v kolikor je to potrebno, brezplačno dobaviti risbe in tehnične kalkulacije. Orodje, kalupi, vzorci, profili, risbe, tehnične specifikacije in podobno, ki jih je kupec dal na razpolago za izvedbo dobave, ostanejo v lasti kupca. Orodja, kalupi ipd., ki se izdelajo na stroške kupca, preidejo s plačilom v njegovo last.

Vse te priloge in pripomočke v najširšem smislu je dobavitelj dolžan na ustrezen način označiti kot lastnino kupca in jih zaščititi pred nepooblaščenim vpogledom in uporabo ter jih po potrebi usposobiti ali obnoviti. Po dobavi oz. ob preklicu naročila se vrnejo kupcu. Ne glede na ostale pravice lahko kupec kadarkoli zahteva vrnitev teh pripomočkov, če dobavitelj zgoraj navedena določila ne spoštuje, ali pa ima težave pri proizvodnji. Retencijska pravica dobavitelja je izključena.

Dobavitelj se izrecno zavezuje, da si bo prizadeval pridobiti vsa industrijska in druga dovoljenja, potrebna za izvedbo storitev na način, ki je bil dogovorjen v pogodbi in da bo kupcu na njegovo zahtevo dal na razpolago vse relevantne dokumente. Če so za izvedbo dobav in storitev potrebna posebna dovoljenja javnih oblasti, odobritve ali pregledi, bo le-te pravočasno priskrbel dobavitelj brez pravice do dodatnega plačila.

Stranki soglašata, da dobavitelj v primeru obstoja avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine na kupca prenaša tudi pravico reprodukcije, distribucije, predelave, priredbe oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki, javne priobčitve in prikazovanja, delno ali v celoti po presoji kupca). Prenos neizključnih materialnih avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine je časovno in prostorsko neomejen in vključuje pravico soposredovanja in prenosa pridobljenih pravic na tretje osebe.

 

25. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DOBREGA IMENA SOPOGODBENIKA

Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj pet let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine, specifikacije dobav kakor tudi vsa poslovna, komercialna, tehnična in proizvodna dokumentacija in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitev poslovne skrivnosti ima za posledico takojšnjo prekinitev vseh oblik poslovnega sodelovanja, kupec pa ima pravico do povračila škode. Stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo.

Pogodbeni stranki se zavezujeta ves čas sodelovanja in še najmanj pet let po njegovem zaključku dosledno varovati dobro ime

sopogodbenika in njegovih blagovnih znamk. Zaradi navedenega tretjim osebam ali javnosti ne smeta posredovati negativnih informacij ali mnenj o sopogodbeniku, razen na sodišču v primeru sodnega spora.

 

26. INFORMACIJA, IZJAVA O BLAGU, ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Ne glede na zakonska določila o obveščanju mora dobavitelj kupcu dati na razpolago vse potrebne in uporabne informacije o blagu ali storitvi, ki je predmet naročila, še posebej pa navodila za ustrezno skladiščenje kot tudi varnostne specifikacije v skladu z uredbo 91/155/EEC in 93/112/EC. Poleg tega mora kupca opozoriti na možnost nastanka nevarnih odpadkov ali odpadnih olj pri blagu, ki ga je dobavil ter pri tem posebej navesti način in morebitne možnosti odstranjevanja. Če dobavitelj odkloni prevzem takih odpadkov, ali pa tak prevzem ni možen, odstrani kupec odpadke sam, pri čemer stroški bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj jamči, da bodo vse dobave izvedene v skladu z naročilom in v skladu z Direktivo ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva 2002/95/EC). V primeru neupoštevanja določb Direktive in/ali relevantnih omejitev, bo dobavitelj – ne glede na možne zahtevke kupca iz naslova garancije – zavaroval kupca pred vsemi zahtevki, ki bi nastali kot posledica neupoštevanja predpisov.

Dobavitelj mora dobaviti blago embalirano v embalaži, ki je izdelana v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z njenimi dopolnitvami ter Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami).

V primeru dobave storitve, pri kateri tekom izvedbi nastanejo odpadki, mora dobavitelj z nastalimi odpadki ravnati kot zahteva zakonodaja in interna navodila kupca.

Ravnanje z odpadki mora biti podrejeno predpisani hierarhiji ravnanja z odpadki (preprečevanje, ponovna uporaba, snovna predelava, energetska predelava…).

Dobavitelj bo kupca zavaroval pred vsemi zahtevki in stroški, ki bi nastali kot posledica nepopolnega ali nepravilnega odstranjevanja odpadkov.

 

27. VARNOSTA IZJAVA POOBLAŠČENEMU GOSPODARSKEMU SUBJEKTU

Dobavitelj izjavlja in neomejeno jamči:

1. da se blago, ki se proizvaja, skladišči, pošilja ali prevaža po nalogu pooblaščenega gospodarskega subjekta in ki se dostavlja pooblaščenemu gospodarskemu subjektu ali se prevzema od pooblaščenega gospodarskega subjekta za dostavo:

a) proizvaja, skladišči, pripravlja in natovarja v zavarovanih poslovnih prostorih in na zavarovanih območjih za natovarjanje in odpremo ter je

b) zaščiteno pred nepooblaščenim posegom med proizvodnjo, skladiščenjem, pripravo, natovarjanjem in prevozom;

2. da je osebje, zaposleno pri proizvodnji, skladiščenju, natovarjanju in prevozu tega blaga, usposobljeno, zanesljivo in z ustreznimi pooblastili

3. da je obveščen, da mora prav tako kot je navedeno zgoraj zagotavljati varnost svoje dobavne verige.

 

28. UPOŠTEVANJE PRAVIL O VARSTVU IN ZDRAVJU PRI DELU

Dobavitelj je v času, ko se nahaja na območju podjetja ali poslovne enote iz Skupine Plastik, dolžan upoštevati veljavne predpise in interna pravila o varnosti in zdravju pri delu, ki veljajo v Skupini Plastik. Dobavitelj se je dolžan evidentirati ob prihodu in odhodu, upoštevati notranjo prometno ureditev, upoštevati prepoved kajenja, upoštevati omejitev gibanja in se gibati zgolj na za to določenih in označenih mestih ter nemudoma obvestiti odgovorne osebe o dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko ogrozile varstvo in zdravje delavcev.

 

29. VELJAVNOST SPLOŠNIH NABAVNIH POGOJEV IN PRISTOJNOST SODIŠČA

Ti splošni nabavni pogoji veljajo vedno, razen v primeru, če se stranki predhodno izrecno drugače pisno dogovorita.

Če sporazumna rešitev nesoglasij med strankama ne bo mogoča, je za razrešitev spora pristojno sodišče po sedežu kupca (t.j. stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici). Kljub navedenemu lahko kupec vodi pravne postopke na stvarno pristojnem sodišču tudi po sedežu dobavitelja.

Pogodbeni stranki za urejanje vseh medsebojnih razmerij v zvezi s prodajo blaga določata izključno uporabo prava po sedežu kupca.

 

30. PREPOVED OTROŠKEGA DELA TER VARSTVO MLADIH DELAVCEV

S temi pogoji se kupec in dobavitelj zavezujeta, da so prepovedane so vse oblike otroškega dela, pri čemer se za otroka šteje oseba, mlajša od 15 let. Zagotavlja se posebno varstvo delavcev mlajših od 18 let. 

Otroško delo je definirano kot kakršnakoli oblika dela za otroka, ki posega v njegovo pravico do zdravega odraščanja in razvoja ter mu preprečuje pridobitev kakovostne izobrazbe. Varstvo mladih delavcev pa mladim delavcem zagotavlja delo, ki ne posega v njihovo zdravje in  varnost.  

 

31. PROTIDISKRIMINACIJSKA KLAVZULA:

Poslovni partnerji Skupine Plastik se zavezujejo k doslednem spoštovanju dostojanstva, osebne integritete ter zasebnosti vsakega zaposlenega.

Zavezujejo se tudi vseh oblik diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin, tako v času postopka  izbora,  kot tudi v času zaposlitve.

  

32. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki soglašata, da je vsaka pogodba ali dogovor pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku kupca ali dobavitelja obljubi, ponudi ali da kakršnokoli nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku, posredniku, je nična.

  

Ti splošni pogoji veljajo od 1.4.2019 dalje.

 

 Plastik SI, Proizvodnja plastičnih izdelkov d.o.o. Slovenija

Peter Peternel, direktor

Plastik INS, Proizvodnja plastične ambalaže d.o.o. Srbija

Peter Peternel, direktor