prodajni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Podjetja Plastik SI d.o.o.  št. 1/2019

 

1. PREDMET POGOJEV

Splošni prodajni pogoji urejajo pravna razmerja med prodajalcem Plastik SI d.o.o., Kolodvorska 9, 5213 Kanal,  Republika Slovenija, (prodajalec), ki zajema tudi PE Tehnochem, Jurjevica 49, 1310 Ribnica, in kupci blaga (kupec) in izdelkov iz njegovega prodajnega programa (blago). Splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med prodajalcem in kupci, razen če se prodajalec in kupec glede posameznih pravic oziroma obveznosti izrecno drugače dogovorita. Veljavni so samo dogovori sklenjeni v pisni obliki. Kot pisna se štejejo tudi vsa sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (fax, elektronska pošta, ipd.). Ti splošni prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen v primeru, če se kupec in prodajalec pisno izrecno drugače dogovorita.

 

2. KAKOVOST BLAGA

Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in dosledno v skladu z navodili prodajalca. Kakovost in standardno pakiranje blaga sta opredeljeni v tehničnih opisih, varnostnih listinah in navodilih za uporabo, ki so na voljo na spletnih straneh na naslovu www.plastik.si. Prodajalec zagotavlja, da njegovo blago ustreza veljavnim predpisom o kakovosti blaga v Sloveniji in v Evropski uniji. Blago je ustrezno opremljeno z deklaracijo in z znaki skladnosti ter označeno z EAN kodo.

 

3. CENE

Če med strankama ni posebej drugače pisno dogovorjeno, so prodajne cene blaga določene v vsakokratnem veljavnem ceniku, objavljenem v prostorih prodajalca. Cene so brez DDV in veljajo EXW naloženo v skladišču prodajalca. Kupec je dolžan omogočiti takojšen prevzem in takojšnje razkladanje dostavljenega blaga, sicer lahko prodajalec stroške iz tega naslova upošteva pri dokončnem obračunu dobavljenega blaga. V vseh primerih se glede ponudb, potrditve naročila in faktur ter ugotavljanju prehoda nevarnosti uporabi najnovejša izdaja Incoterms, sprejeta s strani International Chamber of Commerce v Parizu. Prodajalec je dolžan objaviti spremembo cenika najmanj 15. dni pred uveljavitvijo novih cen.

Stroški embalaže so vključeni v cene prodajalčevih izdelkov, razen stroška palet, ki jih prodajalec posebej zaračuna kupcu.  Če kupec vrne prodajalcu nepoškodovane in ustrezno ohranjene palete, prejme dobropis za vrednost vrnjenih palet po isti ceni, kot mu jih je prodajalec fakturiral. Kupec lahko vrne največ toliko palet, kot mu jih je prodajalec fakturiral. Za naročila, katerih vrednost brez DDV ne presega 200 €, prodajalec lahko zaračuna dodaten strošek za pripravo pošiljke v višini 10 €. Strošek se obračuna za pošiljke, ki jih prodajalec pošilja po pošti, preko dostavnih služb ali kamionsko, v primeru osebnega prevzema s strani kupca, se strošek ne obračuna. Prodajalec lahko dodatno zaračuna posebne kupčeve zahteve glede kakovosti ali embaliranja oziroma glede morebitnih drugih pogojev proizvodnje oziroma dobave. Prodajalec lahko določi minimalne dopustne količine izdelkov na naročilo. Prodajalec lahko zaračuna dodatne stroške priprave blaga  v znesku dejanskih dodatnih stroškov prodajalca, ki presegajo običajen obseg dela.

 

4. PLAČILNI POGOJI

Kupec lahko prevzame blago po plačilu predračuna oziroma ko prodajalec prejme kupnino na svoj račun, razen če je izrecno drugače dogovorjeno. Če se prodajalec in kupec dogovorita za odloženo plačilo, se šteje, da je terjatev nastala z dnem izročitve blaga kupcu. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko kupnina prispe na prodajalčev bančni račun. Pobot ali kakršne koli drugi način plačila kupnine je dopusten zgolj v primeru, ko se stranki za to predhodno izrecno pisno dogovorita. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo. Če kupec zamuja s plačilom že zapadlih obveznosti, ali če vsota kupčevih nezapadlih obveznosti preseže dogovorjeno ali s strani prodajalca določeno vrednost (odobreni limit), se nadaljnje dobave kupcu opravijo le v primeru prejema predplačila (avans), ali plačila ob dobavi, ali v primeru prejema dodatnih zavarovanj za poplačilo obveznosti, kot jih določi prodajalec. V primeru zamude lahko prodajalec poda enostransko izjavo kupcu, da so z dnem odpošiljanja obvestila o posledicah zamude zapadle v plačilo tudi vse ostale kupčeve obveznosti. Če ima kupec na zadnji dan tekočega leta neporavnane zapadle obveznosti do prodajalca in če jih ne poravnana niti v nadaljnjih 15. dneh, ima prodajalec pravico, da kupcu enostransko zadrži uveljavljanje, ali da mu v celoti prekliče pravico do uveljavitve, količinskih oziroma vrednostnih ter drugih dodatnih popustov za predmetno poslovno leto. Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegovega predhodnega pisnega soglasja.

 

5. SPREJEMANJE NAROČIL

Prodajalec sprejema naročila pisno. Odgovornost za morebitne napake pri dobavi v primeru podaje ustnega naročila ali ustne spremembe pisno oddanega naročila nosi v celoti izključno kupec.

 

6. DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

Prodajalec kupcu običajno dobavi naročeno blago v roku 10. delovnih dni od prejema naročila, razen če je v potrditvi naročila izrecno drugače določeno.  Če prodajalec blaga v dogovorjenem roku ne more dobaviti, je dolžan pred iztekom dobavnega roka o tem obvestiti kupca. Če prodajalec dobavi naročeno blago na lokacijo, določeno s strani kupca, je le-ta dolžan razložiti blago nemudoma, vendar najkasneje v roku ene ure od prihoda transportnega sredstva, sicer mu lahko prodajalec zaračuna strošek stojnine po ceniku. Kupec je dolžan prevzem blaga potrditi z navedbo (s tiskanimi črkami) in podpisom osebe, ki na kupčevi lokaciji prevzeme blago. Če na prevzemni lokaciji ni osebe za prevzem blaga, se blago odpelje nazaj v prodajalčevo skladišče, pri čemer kupec krije stroške prevoza in dodatne manipulacije. Če kupec blaga ne prevzame niti v roku 8. dni od datuma prejema obvestila o pripravljenosti za prevzem, lahko prodajalec zaračuna 0,5 € na paletno mesto za dan zamude, kot stroške, ki ga ima prodajalec zaradi zamude kupca pri prevzemu blaga. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo. Če kupec ne prevzame blaga, izdelanega v skladu z njegovimi individualnimi zahtevami (npr. priprava barvnih odtenkov, blago izdelano po izrecnih navodilih kupca, itd.), ga prodajalec najprej pisno opozori na prevzem tega blaga. Če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu po preteku 8. dni od prejema opozorila ne prevzame naročenega blaga, ima prodajalec pravico naročeno blago zaračunati kupcu po veljavnem ceniku in mu hkrati zaračunati tudi morebitne dodatne stroške skladiščenja, predelave ali uničenja tega blaga. Tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja blaga in odgovornost za škodo preide na kupca s trenutkom izročitve blaga. Če ima kupec posebne zahteve glede transporta, mu lahko prodajalec obračuna višje stroške transporta.

 

7. REKLAMACIJE

Reklamacije glede količine in kakovosti blaga mora kupec pisno sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu, najkasneje pa v 8. dneh po odpremi blaga, sicer se šteje blago za sprejeto in poznejše reklamacije vidnih napak niso več mogoče. Kupec ima pravico uveljavljati reklamacijo iz naslova skritih napak najkasneje v šestih mesecih po odpremi blaga. Poškodovano blago je potrebno fotografirati oziroma pridobiti in dostaviti  ustrezne vzorce prodajalcu  skupaj z reklamacijskim zapisnikom. Blago, vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb, kot so reklamirane, in mora biti prodajalcu vrnjeno v dogovorjenem roku. Če ima blago napako, ima prodajalec izbiro, da napako odpravi, ali pa da opravi nadomestno izpolnitev. Prodajalec določi, ali bo blago z napako nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu, ali pa bo kupcu plačal odškodnino. Glede reklamiranja blaga stranki vežejo veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak v trgovskem prometu. Prodajalec ni dolžan obravnavati neustrezno oziroma nepopolno dokumentiranih reklamacij. Prodajalec ne prevzame nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno izbranega blaga, nestrokovnega skladiščenja, nestrokovne uporabe zaradi neupoštevanja tehničnih navodil in uporabe izdelkov, ki jim je potekel rok trajanja ali uporabe. Če je navedena reklamacija utemeljena, je prodajalec dolžan poskrbeti za vračilo in zamenjavo neustreznega blaga. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali nenatančnih podatkov, specifikacij s strani kupca, ima pa pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode, nastalih zaradi takšnega ravnanja. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za indirektno škodo oziroma stroške, za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti ne velja, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Če je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za izpolnitvene pomočnike prodajalca.

 

8. VRAČANJE BLAGA

Kupec lahko prevzeto blago vrne samo v primeru, če obstaja izrecen predhoden pisni dogovor s prodajalcem. V navedenem primeru mora biti blago vrnjeno v originalni nepoškodovani embalaži in opremljeno z originalnimi oznakami.

 

9. VIŠJA SILA

Če nastopi višja sila ali druge izredne okoliščine (naravne nesreče kot so požar, poplava, potres, nepredvidene motnje v proizvodnji zaradi epidemije, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot pomanjkanje blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, redukcije dobave energije, in ostale ovire, ki so neodvisne od volje pogodbenih strank) se lahko roki dobave blaga ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile oziroma drugih izrednih okoliščin. Prodajalec bo v primeru nastanka takšnega stanja kupca v roku enega delovnega dneva obvestil o nastali situaciji.

 

10. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Prodano blago ostane last prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu in sicer vse dokler kupec ne plača celotne kupnine in morebitnih ostalih obveznosti. Blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave vseh kupčevih obveznosti in to ne glede na njihov temelj. Če kupec ne spoštuje medsebojnih dogovorov, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to ob prevzemu blaga izrecno pisno izjavi.

 

11. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DOBREGA IMENA SOPOGODBENIKA

Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo. Pogodbeni stranki se zavezujeta ves čas sodelovanja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku dosledno varovati dobro ime sopogodbenika in njegovih blagovnih znamk. Zaradi navedenega tretjim osebam ali javnosti ne smeta posredovati negativnih informacij ali mnenj o sopogodbeniku ali kakršnih koli javnih komentarjev, razen na sodišču v primeru sodnega spora.

 

12. IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADNO EMBALAŽO

Prodajalec izrecno izjavlja, da je glede embalaže, ki jo skupaj s svojimi izdelki pošilja na trg Republike Slovenije, v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami), zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo.

 

13. VELJAVNOST SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV IN KRAJEVNA PRISTOJNOST SODIŠČA

Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se stranki predhodno izrecno drugače pisno dogovorita. Šteje se, da kupec z oddajo pisnega naročila izrecno sprejema tudi obveznosti iz teh prodajalčevih splošnih pogojev in vseh ostalih listin na katere se ti pogoji sklicujejo. Splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za prodajalčeve storitve. Za posamezne pravice oziroma obveznosti med prodajalcem in kupcem-potrošnikom, ki jih prisilni (kogentni) predpisi o varstvu potrošnikov urejajo drugače, kot so urejene v teh splošnih pogojih, se neposredno uporabljajo posamezne relevantne kogentne določbe s področja varstva potrošnikov. Če sporazumna rešitev nesoglasij med strankama ne bo mogoča, je za razrešitev spora pristojno sodišče po sedežu prodajalca (t.j. stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici). Kljub navedenemu lahko prodajalec vodi pravne postopke na stvarno pristojnem sodišču tudi po sedežu kupca. Pogodbeni stranki za urejanje vseh medsebojnih razmerij določata izključno uporabo prava po sedežu prodajalca. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strane na naslovu www.plastik.si ter v prostorih podjetja Plastik Si d.o.o. in prodajalni v Kanalu.

 

Ti splošni pogoji veljajo od 1.4.2019 dalje.

  

Plastik SI, Proizvodnja plastičnih izdelkov d.o.o. Slovenija

Peter Peternel, direktor